Obchod s vojenským materiálem

Rubrika seznamuje s podmínkami, které je nutné splnit při dovozu, vývozu a nakládání v zahraničí s vojenským materiálem. Předkládá právní úpravu této problematiky, aktuální informace k zahraničnímu obchodu s některými komoditami, vymezení vojenského materiálu, náležitosti nutné k vydání povolení a licencí a další nepostradatelné informace.

Zahraniční obchod s vojenským materiálem patří v České republice do gesce Ministerstva průmyslu a obchodu. Oddělení vojenského materiálu vede správní řízení související s oblastí zahraničního obchodu s vojenským materiálem, tedy správní řízení při vstupu do podnikání, povolování realizace obchodních případů a sankce za porušení zákona.

V souladu s legislativou a s cílem zajistit co nejefektivnější výkon kontroly zahraničního obchodu s vojenským materiálem MPO úzce spolupracuje a koordinuje svou činnost se všemi dotčenými složkami státní správy (tj. Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany a zpravodajskými službami).

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem je v České republice dvoustupňová:

  1. podnikatelský subjekt je oprávněn nabízet své výrobky a služby, vstupovat v jednání se zahraničními partnery atd. teprve poté, co obdrží příslušné povolení k obchodu s vojenským materiálem,
  2. pro realizaci konkrétních obchodních případů je dále nutné požádat o licenci.

Žádosti o povolení a o udělení licence vyřizuje Licenční správa MPO, oddělení vojenského materiálu, Dittrichova 21, Praha 2.

Žádost o vydání povolení pro zahraniční obchod vojenským materiálem lze podat na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky. Dokument obsahuje také pravidelně aktualizovaný seznam držitelů povolení k zahraničnímu obchodu vojenským materiálem.

Žádosti o vydání rozhodnutí o vydání povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen „žádost o vydání povolení“) platné od 30. 6. 2012 se podávají na předepsaných formulářích spolu se související dokumentací (v současnosti je požadováno pouze jedno vyhotovení).

Cizojazyčné dokumenty doporučujeme opatřit překladem do českého jazyka (postačující je překlad potvrzený zástupcem společnosti).

Správní poplatky, splatný na základě výzvy po podání žádostí o vydání povolení k obchodování s vojenským materiálem, je v souladu s položkou č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Žadatelé o povolení k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem budou před vydáním konečného (kladného) rozhodnutí informováni o potřebných údajích pro zaplacení správního poplatku.

a) Vydání povolení63)provádět zahraniční obchod s vojenským materiálem 20.000
b) Udělení licence63)pro vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky 1.000
c) Udělení licence63)pro dovoz vojenského materiálu 1.000
Osvobození
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání licence na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Mezi podmínky pro vydání povolení patří i povinnost podnikatele písemně oznámit a doložit Ministerstvu průmyslu a obchodu, Licenční správě, změnu údajů v případě změny skutečností ve smyslu § 10 odst. 2 zákona č. 38/1994 Sb., a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy změna nastala.

Adresa pro osobní podání žádosti o vydání povolení a konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Dittrichova 21
PRAHA 2

Adresa pro písemná podání žádosti o vydání povolení

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Na Františku 32
PSČ 110 15 PRAHA 1

Informace pro žadatele o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s významným vojenským materiálem

Je-li předmětem žádosti významný vojenský materiál (§ 20 zákona č. 38/1994 Sb.), je třeba na podané žádosti o udělení licence uvést identifikační (výrobní) čísla vojenského materiálu (netýká se nově vyráběného zboží, které dosud nemá identifikační číslo přiděleno).

Seznam významného vojenského materiálu – příloha č. 2 vyhlášky č. 210/2012 Sb. (16 kB)

Správní poplatek (101 kB), splatný při podání žádosti o udělení licence k obchodování s vojenským materiálem, je v souladu s položkou č. 104 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doporučuje se, aby žadatelé o udělení licencí podle zákona č. 38/1994 Sb. k žádosti přiložili kolkové známky v příslušné hodnotě. V případě, že licence nebude udělena, nebo bude správní řízení zastaveno, správní poplatek bude žadateli vrácen.

Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydávání licencí na vývoz a dovoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu a dovozu vzorků.

Kontakty: tel.: 224 907 645, 224 907 661, 224 907 684

Udělování licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem

Zájemci, kteří chtějí obchodovat s vojenským materiálem, potřebují k takovému druhu obchodní činnosti licenci. V následujícím textu jsou uvedeny základní informace, postupy a doporučení k udělení licence.

Žádost o vydání rozhodnutí o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem (dále jen „žádost o udělení licence“) se podává na předepsaném formuláři žádosti spolu se související dokumentací.

Žádost o registraci k transferu, udělení licence k transferu a vydání licenčního potvrzení, platné od 30. 6. 2012 se podávají na doporučených formulářích spolu se související dokumentací.

Vzory žádostí a podrobné informace k používání elektronických formulářů jsou uvedeny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v části Elektronické formuláře.

Cizojazyčné dokumenty doporučujeme opatřit překladem do českého jazyka (postačující je překlad potvrzený zástupcem společnosti).

Pro informaci je uvedena specifikace členění položek seznamu vojenského materiálu (SVMe) – příloha č. 1 vyhlášky č. 210/2012 Sb. (77 kB)

Pro urychlení správního řízení ve věci žádosti o udělení licence k provádění zahraničního obchodu s vojenským materiálem doporučujeme v žádostech uvádět toto podrobnější členění – kategorie a kódy SVMe (154 kB).

Hlášení o čerpání licence udělené k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem

Držitel licence je povinen informovat o využívání licence Ministerstvo průmyslu a obchodu, Licenční správu.

Hlášení se podává pololetně a lze k němu využít eFormulář pro hlášení o využívání licence k obchodu s vojenským materiálem – realizace. Pro správné vyplnění eFormuláře si pozorně přečtěte Návod na vyplnění eFormuláře pro hlášení čerpání licencí (125 kB).

Adresa pro osobní podání hlášení o čerpání udělené licence a konzultace

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Dittrichova 21
Praha 2

Adresa pro písemné podání hlášení o čerpání udělené licence

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Licenční správa
Na Františku 32
110 15 Praha 1
tel.: 224 907 657

Máte dotaz? Ozveme se Vám.

Zanechte nám na sebe kontakt a náš tým se Vám ozve co nejdříve to bude možné.

Souhlasím s podmínkami GDPR

Kontaktujte nás

Neváhejte se nás na cokoliv zeptat

TELEFON: (+420) 777 666 555